رئوویروسها خطر بالقوه برای طیور

مروري بر بيماري زائي  Reovirus

رئوويروسها عامل دخالت در بيماريهاي متفاوتي هستند. اين ويروسها از پرندگان مبتلا به عوارضي مانند تنوسينوويت ، آنتريت ، عفونتهاي تنفسي و ضعف سيستم ايمني گزارش شده و حتي از پرندگان سالم نيز جدا گرديده است.

ادامه مطلب