خودخوری یا پرکنی طوطی

نام صحیح این سندرم feather plucking یا self-plucking است که در واقع یکی از اقسام cannibalism است.

این عارضه یک سندرم با علل مختلف است و در طوطی ها شایع میباشد. از جمله عوامل مهم در بروز آن میتوان به دلتنگی، نداشتن جفت یا مصاحب ، استرس و بروز تغییرات در محیط (مانند تغییرات در تغذیه، مکان، فعالیت یا ورود افراد جدید به محیط که توجه صاحب پرنده را بیشتر جلب کند) , بیماریهای انگلی, تغذیه ای, سرطانها و..اشاره کرد. ممکن است پرنده این عمل را از پرنده دیگری یاد گرفته، تکرار کند. 

ادامه مطلب

 سوختگی در پرندگان خانگی

یکی از ارجاعات متداول به کاینیک تخصصی پرندگان سیمرغ موارد سوختگی در پرندگان زینتی است. در این بخش با توجه به مطالعه مطلبی از جانب همکار عزیزم دکتر احسان بر آن شدم تا ضمن به اشتراک گدارئن این مطالب بهترین راهکارها در لحظه وقوع را خدمت شما بیان نمایم. تماس پرنده با دمای بالا (شعله، مایعات داغ، بخار یا هرگونه شی‌ء داغ)، الکتریسیته یا مواد شیمیایی می‌تواند باعث سوختگی شود.


ادامه مطلب