شناخت بیماریهای پرندگان زینتی

پرندگان بدلیل خصوصیت ذاتی خود سعی در پنهان نمودن بیماریها و بعضی اختلالات خود دارند که در این قسمت می توانید با مهمترین این موارد آشنا شوید:

-  بیماریهای باکتریایی

-  بیماریهای ویروسی

-  بیماریهای قارچی

- بیماریهای انگلی

- سایر بیماریها