شناخت بیماریهای پرندگان شکاری

این پرندگان شکوهمند نیازمند تشخیص سریع و به موقع بیماریها و اختلالات خود هستند که در ادامه با مهمترین آنها آشنا می شویم:

- بیماریهای باکتریایی

- بیماریهای ویروسی

- بیماریهای قارچی

- بیماریهای انگلی

- سایر بیماریها