هنوز بیماری تجربیات خود را در دفتر یادبود پدروسافت ثبت نکرده است.